45. Ngày 02-01-1927 (âl. 29-11-Bính Dần): Ðức Thái Bạch & Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Dimanche 02 Janvier 1927 (29-11-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Nho Chưởng Pháp bình thân. Thượng Trung Nhựt hành lễ. Bình thân.

Sơn, Trung, nhị vị Giáo Hữu chẳng phải quì không đó thôi. Ðứng gần Thiên Cơ, đọc chữ cho Sĩ Tải viết… nghe à….

Trì, nghe dạy. Sơn phải lấy một ly rượu nhỏ, một ly rượu lớn, rót ly nhỏ vào một ly lớn đem lại đây….

Ðưa cho nó cầm, đội ngay trán thề rằng: Tôi tên là Lê Châu Trì, thề uống Tiên Tửu một phen nầy với Lý Ðại Tiên, từ đây không uống nữa, như ngày sau phạm giái Ngũ Lôi đả tử.

Như quỉ giục thì Hiền Hữu niệm câu nầy: “Tửu nhập tâm di, hại tổn bình sanh chi đức, tánh Thiên Ðạo diệt, dục tranh thế sự chi oan”.

Giải nghĩa: Rượu vào lòng đổi, hại hao đức bình sanh, tánh dời Ðạo hủy, dục tranh oan nghiệt thế tình.

Trì, nhớ nghe… Ðợi hầu Thầy.


NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Các con,

Thụ, đứng dậy con. Trung, thượng sớ… Bình thân chư Chúng Sanh. Toàn thâu Thổ nhơn.

Trì! Kêu nó vào hầu. Ta muốn đuổi đi cho rảnh, nếu Lý Thái Bạch không nài xin, ngươi khó làm Môn Ðệ Ta đặng…. nghe.

Trì trung hữu thị tắc khinh thân,
Hữu số hữu căn khả diệt trần.
Phú quí nhứt gia thành đại nghiệp,
Vấn tri thử nhựt đáo Huỳnh Tân.

Thâu

Dương Văn Kiểu:

Kiểu châm sao chẳng vẹn lòng thề,
Thấy đặng vinh phong khó muốn chê.
Ép phận già đời còn mến lộc,
Trăm năm chẳng Ðạo, chẳng ra bề.

Thượng

Ngoạn:

Ngoạn mục chi hơn đặng ngoạn tâm,
Những mơ, những ước, những âm thầm.
Trời khuya chưa rõ canh tàn lụn,
Não oán trí lo ruột nát bầm.

Thâu

Nữ phái toàn thâu…. Hiếu, con thâu sớ dâng cho Thầy.

Tư:

Tư lương một nỗi khó khăn nhà,
Ðếm thử lại người vốn đặng ba.
Biết tấn thối đời thì ít kẻ,
Những người hả miệng chật đầy nhà.

Thâu

Rộn Ðàn lắm…. Thăng.


Tái Cầu:

THÁI BẠCH

Hừ hừ ….

Thượng Trung Nhựt, nếu Lão chẳng thương thì Hiền Hữu phải bị phạt nữa.

Hiếu, thượng sớ…. Hiền Muội đứng dậy. Ðể sớ lên…. Cười…. Nếu Lão thâu thì hai người Nữ bị đuổi.

Thượng sớ…. Nam….

Tường:

Tường quang chói rạng góc Trời Nam,
Phải vịn dấu Tiên, bỏ nết phàm.
Lương đến vinh hư đời ngán ngẩm,
Miếng cơm vào miệng phải tay làm.

Thâu

Bao:

Bao đại gia trung hữu khách đa,
Ðắc Thiên chỉ tại dụng nhơn hòa.
Tha phương hội đắc tri âm khách,
Khánh địa tùy sanh hữu phú gia.

Thâu

Lứa:

Lứa đôi từ bé hiệp công lo,
Phải ở sao cho trọn thiếp trò.
May mắn đã sanh chồi quế đủ,
Chứa đầy âm đức lũ con nhờ.

Thâu

104 Nam, 46 Nữ, 14 Nam Thổ, 3 Nữ Thổ = 167.