46. Ngày 03-01-1927 (âl. 30-11-Bính Dần): Ðức Thái Bạch & Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Lundi 03 Janvier 1927 (30-11-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Thượng Trung Nhựt, đem người Thổ nhơn bịnh vào tới nữa…. đem một chén nước cho uống… Lui.

Oan nghiệt, đời vì có biết tội, không biết phước vì nghiệt chướng bên mình. Than ôi! Biết bao giờ cho hết oan oan tương báo.

Giữ Ðàn nghiêm như vậy đặng Thầy ngự.


 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Các con,

Chư Môn Ðệ bình thân. Thâu sớ Thổ nhơn.

Trung, đứng. Thổ nhơn… lui. Nữ phái thượng sớ. Hiếu, hành lễ con.

Quế:

Quế hương đưa ngát một mùi thơm,
Chẳng biết trọng thân để dạ hờn.
Lớn thế còn ngày mòn mỏi thế,
Nay hơn sau có biết buồn hơn.

Thâu

Toàn thâu: 202 Nam, 46 Nữ, 3 Thổ nhơn = 251.