47. Ngày 04-01-1927 (âl. 01-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch & Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Mardi 04 Janvier 1927 (01-12-Bính Dần).

THẦY

Các con,

Trung, hỏi chi con? Trung bạch về sự Cơ Bút tại Trà Vinh….

Thầy hiểu, Tín không tội lỗi chi, duy tại lũ cầm cơ không huyền diệu, dám cả gan học chước muốn làm “Tả Ðạo Bàng Môn”. Thầy đương coi quỉ mị dối danh làm cho chúng nó phải điên cuồng, con phải nói cho Tín nó hiểu.

Chi nữa? Trung bạch về sự Giác Hải và Thánh Thất….

Thầy chẳng qua yêu mến Ðạo Thuyền, quyết gom tóm các con lại làm một, nên giữ Thánh Thất đến ngày nay đặng qui tụ các em con nó đến cho đủ mặt.

Như Thiên Cơ phải y như lời xin của Phổ Hiền Bồ Tát thì chẳng ép lòng bỏ chết phái ấy. Thầy sẽ coi ngày Như Nhãn dời Thánh Thất lại thế nào rồi mới trả. Phần nhiều trong các con chẳng vừa lòng Thánh Thất, nguyện xin trả lại. Thầy sẽ dạy Thơ.

Thái Bạch sẽ lập Thánh Thất theo kiểu vở Thiên Ðình.

Thầy ban ơn cho các con.


 

Mardi 4 Janvier 1927 (01-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh. Bình thân.

Thượng Trung Nhựt, kêu ai cầu riêng việc Lão cho vào…. (Có người lầm Lý Ðại Tiên là Thầy…). Lão chẳng phải là Thầy, đừng xưng hô lộn. Ðạo muội khá nhớ Hóa đương tìm tòi gặp Chơn Tiên…. Cười….

Hóa:

Hóa đương tìm tõi gặp Chơn Tiên,
Ðạo muội đừng lo chác dạ phiền.
Lưng trống đôi ngày về Ðốc Bản,
Thìn lòng nhớ lấy Lão lời khuyên.

Ðửa, từ đây Lão cấm Hiền Hữu uống rượu nghe…. như phạm giái Lão trục xuất nghe à.

Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu không tuân mạng lịnh Lão há?

Ðuổi Quới nghe à…. Chỉnh Ðàn Thầy ngự.


 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Chư Môn Ðệ Nữ phái thượng sớ. Chư Môn Ðệ bình thân. Hiếu hành lễ.

Phan Thị Lài:

Lài thơm đâu để mọc ngoài rào,
Hiền đức đâu dè đến đổi sao?
Chẳng biết tu tâm thân đến thế,
Như ao mắc gió mặt lao xao.

Thâu

Lang:

Lang dương gặp lúc gió xuân qua,
Cảnh cũ đường xưa lập nghiệp nhà.
Mơ mộng đừng chờ Trời để lộc,
Sanh tài phải đủ sắc tài ba.

Thâu

Lê Văn Thiệt:

Thiệt hư là tiếng thế đưa oan,
Chẳng rõ cho xa để trí bàn.
Thương ghét chưa ai đem khỏi sự,
Răn đời lấy một tấc gan vàng.

Thâu

Trần Thị Hương:

Hương huê đã nực bóng thiều qua,
Tưởng chút nghĩa xưa thắt ruột rà.
Cảm lối mây giăng ngô ngã bóng,
Tư tư nết hạnh phú trăng già.

Thâu

Lê Thị Số:

Số mạng đào hoa sức gió dồi,
Tưởng thân đến thế nghĩ thì thôi.
Người sang mình bận điều nhằn nhọc,
Phối nghĩa cùng người bạc quá vôi.

Thâu

Nhứt:

Nhứt đem nhẫn mảng độ canh gà,
Từ buổi xuân xanh đến tới già.
Mang mển nợ đến vai nặng trịu,
Còn thân còn chịu mối ta bà.

Thâu

Lưu Thị Chuộng:

Chuộng danh đã đặng gặp danh chưa,
Hay nỗi ở ăn của bỏ thừa.
Một cảnh một tình xưa chẳng chịu,
Mang câu tuyết ngọc ít người ưa.

Thâu

Nguyễn Thị Vi:

Vị tình nên phải phận nghèo hèn,
Lòng dạ như dường Lão cũng khen.
Rán ở cho bền lòng đạo đức,
Ðường Tiên sau cũng gặp người quen.

Thâu

Lê Thị Hay:

Hay lo những chuyện gọi bao đồng,
Một tánh mạng mình tính chẳng xong.
Lo nợ đôi thân đôi ngoại nội,
Lo con lo cháu tới lo chồng.

Thâu

Nguyễn Thị Lợi:

Lợi không ích kỷ lợi Trời ban,
Phải tính trí kia xử vẹn toàn.
Cứu khổ trợ nguy âm chất chuộc,
Dầu không ngôi báu cũng giang san.

Thâu

Phan Thị Bề:

Bề ăn cách ở đã an nơi,
Cuộc thế dường ni đủ toại rồi.
Mua Sở bán Tần nương cảnh thế,
Ngàn muôn giàu lớn hạn nơi Trời.

Thâu

Huỳnh Thị Thới:

Thới lai bỏ lúc khổ khi xưa,
Những đức tài đông phải tính vừa.
Thương khó khá nhìn mình thuở trước,
Chơi sang mặt quí giúp cơn mưa.

Thâu

Khu Thị Tại:

Tại hay quá đổi mới hư nhà,
Chẳng biết lợp nhà lúc gió qua.
Trốc lá như ai chơi khuấy rối,
Lủng chuồng kẻ trộm đến quơ gà.

Thâu

Ðoàn Thị An:

An bề sửa trấp với nâng khăn,
Ðã đính nghĩa nhau cũng tiếng rằng.
Lo lắng chung cùng lo lập nghiệp,
Lo chàng dù lộng thiếp đai cân.

Thâu

Lê Thị Tịnh:

Tịnh tâm con khá gắng công tu,
Cái nợ duyên kia chớ vận trù.
Kẻ biết Ðạo Ðời thì ít mặt,
Những quân xảo láo hiếm phàm phu.

Thâu

Vựa:

Vựa vàng chưa ắt để cho con,
Chứa đức muôn năm hưởng cũng còn.
Nếu tính tham tâm giành giựt mãi,
Dầu giàu như núi cũng tiêu mòn.

Thâu

Nghĩa:

Nghĩa nhơn con khá giữ lòng lành,
Hễ tính sự ra ắt sự sanh.
Mình muốn an vui đừng nhọc trí,
Ham theo tục thế vụ đua tranh.

Thâu

Toàn thâu: 38 Nam+18 Nữ+17 Thổ nhơn =73