71. Ngày 28-01-1927 (âl. 25-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Vendredi 28 Janvier (25-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Toàn thâu Chúng Sanh.

…Vâng mạng Thầy, phong cho Hiền Hữu chức Giáo Hữu. Cả chư Thiên Phong có mặt tại đây đêm hôm qua cầu Lão trong giờ Tý (trừ ra Thượng Phẩm) hai người Lễ Sanh đều bị phạt quì 5 nhang.