72. Ngày 29-01-1927 (âl. 26-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Samedi 29 Janvier (26-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Khi Lão chào ít nghe chư Ðạo Hữu trả lời lắm há?… Bình thân.

Thổ nhơn lại gần… Thâu… Lui.

Toàn thâu chư Chúng Sanh.

Hoạch:

Hoạch địa dĩ tri Ðạo diệu mầu,
Năng thừa quyển hạnh đoạt thiên thâu.
Mỹ quan hạnh đắc thời thông hiệp,
Khả tịnh tâm kiên thế đáo đầu.