73. Ngày 31-01-1927 (âl. 28-12-Bính Dần): Quan Âm Như Lai dạy đạo.

Lundi 31 Janvier 1927 (28-12-Bính Dần).

THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,

Hà sự cầu cơ. Bạch Ngọc Kinh đại hội cải luật Tam Kỳ Phổ Ðộ Lý Ðại Tiên hữu trọng trách, trọng nhậm, vấn đáp chơn lý Tam Kỳ cứu tận chúng sanh, nhựt nhựt thường tại, bất đắc hạ trần giáng cơ chỉ giáo.

Chư Ðạo Hữu vật khi mạng lịnh, chí tứ nhựt tân niên Ðại Tiên tái hiệp… Kỉnh lễ…