74. Ngày 02-02-1927 (âl. 30-12-Bính Dần): Thượng Chưởng Pháp Tương & Quan Thánh & Quan Âm Như Lai & Khương Thượng Tử Nha & Thái Bạch & Ðức Chí Tôn dạy đạo.

Mercredi 2 Février 1927 (30-12-Bính Dần).

Ðinh Mão niên, Chánh ngoạt – Sơ nhứt nhựt – Tý thời.

THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP TƯƠNG

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,

Mầng mầng mầng, vui vui vui…

Ðại phước cho cả nhơn sanh, đại hạnh cho quả địa cầu 68 nầy.

Em còn phải công quả phổ độ mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên, nhờ Ðại Từ Phụ cứu độ. Em khuyên nhủ cùng chư Huynh khá coi Thiên vị mình là trọng vì là của quí báu vô giá. Còn sụt sè đường Ðạo xin nhớ lấy danh em mà cự chống cùng Tà ma Quỉ mị cám dỗ.

Tương đây công cán chẳng chi mà còn đặng địa vị nầy huống lựa là mấy anh, độ rỗi toàn cả cửu thập nhị Nguyên nhân thì phẩm cựu sẽ đặng trổi thêm thế nào.

Xét lấy đủ vui lòng hành Ðạo.


QUAN THÁNH GIÁNG CƠ

Quan Thánh Ðế tọa vị.

Thượng.


THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,

Thiếp đăng Ðiện.


KHƯƠNG THƯỢNG TỬ NHA

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,

Lão thăng Ðiện.


THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,

Lão xin chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội khá giữ lễ cho Ðại Từ Phụ đến. Khen bấy mấy Ðạo Hữu, Ðạo Muội biết kỉnh lễ dâng trong lúc hành lễ, tuy thô sơ coi chẳng ra vẻ chi mặc dầu, mà lòng thành cảm động, Lão khen đó.

Phải sắp từ mười, mười người vào kiến giá Ðại Từ Phụ, đừng một tiếng ồn ào làm thất lễ, Lão sẽ trọng phạt nghe à.

Lão ngự Ðiện.


NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Các con! Mừng các con …

Trung, Cư, Tắc, mấy con có nhớ đêm nay năm rồi thế nào, còn nay ra thế nào chăng?

Trịnh Thị Ái Nữ, Hiếu, hai con đã thấy Thầy giữ lời hứa thế nào chưa?

Thầy lập Ðạo năm rồi ngày nầy thì Môn Ðệ của Thầy chỉ có mười hai đứa, mà bốn đứa vào nơi tay chúa Quỉ, chỉ còn lại tám. Trong tám đứa thì lại còn một đôi đứa biếng nhác mà không hành Ðạo.

Thầy hỏi, nếu chẳng phải quyền hành Thầy, dầu cho một vị Phật thiệt lớn giáng thế đi nữa cũng chưa phương chi mà độ hơn bốn muôn sanh linh nhờ tay có sáu đứa Môn Ðệ trong một năm cho đặng bao giờ.

Thầy vui mừng, Thầy khen tặng hết bốn muôn Môn Ðệ của Thầy.

Thơ, con đã ngoan Ðạo, mà sự ngoan Ðạo của con đó còn độ lắm kẻ, Thầy khen con.

Bính, Thầy thưởng công con cho lên chức Phối Sư. Thầy cám cảnh lòng yêu mến con. Thầy cám ơn lòng đạo đức con, sanh linh còn chờ công con mà thoát qua khổ hải.

Bản, Thầy thăng chức Giáo Sư. Trò, Thầy cho lên Giáo Hữu.

Nhiều đứa khác nữa, ngày mùng chín Thầy biểu đòi về cho Thái Bạch phong thưởng.

Thầy ban ơn hết trọn cả các con, dầu không có mặt tại đây cũng vậy. Thầy dở Cơ lên cho các con đều chun ngang qua cho Thầy ban phép lành…

Thầy cầu cho các con đặng ngoan Ðạo như Thơ vậy; sửa mình cho nên chí Thánh vì Ðạo năm nay sẽ rõ thấu khắp cả hoàn cầu, Môn Ðệ tăng thêm hằng hà sa số. Phận sự các con lại còn nặng nề hơn nữa, nhưng các con nhớ biết thương Thầy, mà hễ biết thương Thầy thì ắt thương Ðạo, mà hễ thương Ðạo thì ắt thương hết Chúng Sanh. Các con biết Thầy là trọng, thì biết trọng Ðạo, mà hễ trọng Ðạo thì cũng phải trọng cả hết Chúng Sanh. Trong tháng Giêng này Thái Bạch sẽ hội Nữ phái đặng lập cho hoàn toàn. Thầy trông công các con lắm đó.

Thầy ban ơn cho các con một lần nữa.