75. Ngày 05-02-1927 (âl. 04-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Samedi 5 Février 1927 (Mùng 4 tháng Giêng Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh.

Hãy hội hiệp.

Thảm cho nhơn loại! Khổ cho nhơn loại!

Ðời quá dữ, tội tình ấy hình phạt kia cũng đáng đó chút.

Lão đã vì thương yêu nhơn sanh, hội mười ngày nơi Bạch Ngọc Kinh, cải cho qua tại nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên Ðiều chẳng dễ chi sửa đặng.

Nạn tiêu diệt hầu gần, hết sức chém giết lẫn nhau tới buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu, chư Ðạo Hữu đâu rõ thấu!

Ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhoi, đã đặng danh Thánh Ðịa là nước Nam nầy mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải Phòng, Hà Nội thay.

Thảm thảm thảm. Toàn thâu.