76. Ngày 06-02-1927 (âl. 05-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Dimanche 6 Février 1927 (5-01-Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Bình thân. Thổ nhơn nhập nội…. Chư Ðạo Hữu mới dang ra… Thâu…. Lui.

Nữ… Thâu … Lui. Nữ phái thượng sớ từ 10 người. Mai đọc tên.

Nguyễn Thị Ðầy:

Ðầy đủ đức kia mới cận Trời,
Lòng thương đâu lại có lưng vơi.
Năm chầy đã vẹn ngừa ngày vận,
Ðặng chỗ nên trao hết nợ đời.

Thâu

Tông hành lễ.

Võ Tuấn Tú:

Tú cắm thêm hoa đợi vẻ màu,
Xem sau nhắm trước hỡi dường bao.
Công danh há dựa gần Thiên vị,
Học thiện đua chen bước Hứa Sào.

Thâu

Hổ:

Hổ cử Nam San vắt vẫy vùng,
Cân đai rạng vẻ giữa trời không.
Buôn Tần ví biết đôi hồi vận,
Ðoạt địa đừng ngơ vổ cánh hồng.

Thâu

Ðành:

Ðành trau nét tục lại màu thiền,
Phải mặt thơ sanh chẳng gặp duyên.
Bãi biển đưa chơn chưa đáng buổi,
Trần hoàn trả vẹn nợ tiền khiên.

Thâu

Phòng:

Phòng xưa lánh Hớn biết hưng suy,
Người có trí ngoan biết thế thì.
Ðất khách tuy rằng nương náo phận,
Ðồng môn khá nghĩ nghĩa đồng chi.

Thâu

Chi:

Chi lan ngộ tuyết sắc nan thường,
Phản khách kiều lan ngộ chủ trương.
Hoan lạc khả tu tri tỉnh ngộ,
Trần ai hữu nhựt đoạt phi thường.

Thâu

Tông khá nói lại rằng: Lão mầng kẻ đồng hương.

Chẳng một ai biết hành Ðạo hết, Lão buộc còn phải dạy lắm điều.

Tường, biếng nhác thối chí há, thôi thì về.

Mai, phải rán hành Ðạo nghe.

Tông, ăn mặc chẳng lễ nghi chi hết.

Phải liệu đấy, đợi Lão dùng oai linh thì chẳng một ai đắc Ðạo đặng.

Trung ….