78. Ngày 08-02-1927 (âl. 07-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch & Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Mardi 8 Février 1927 (Mùng 7-01-Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Sơn, chư Thiện Nam, chư Tín Nữ,

Lão dặn chư Hiền Hữu giữ Ðàn cho nghiêm như vậy luôn luôn, đặng tiếp giá Thầy ngự đến; nếu sơ thất Lão trọng phạt nghe à!


NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Chư Môn Ðệ bình thân,

Trung, con kêu hai người Thông ngôn Thổ vào, để một đứa trước chùa, một đứa trong Ðiện, Thầy nói thì nói lại nghe.

Kêu Gồng… Cựu Mẹ Sóc… Không phải, Gồng! Con thông ngôn lại nghe.

Ðứng dậy con. Thầy mừng lũ con yêu dấu Thầy. Căn đày của các con hầu mãn. Thầy đến lập một nền chánh Ðạo nầy tại cõi Ðông Dương là cốt làm cho kẻ bị hiếp đáp đặng mạnh mẽ, kẻ hiền lương làm Thầy kẻ hung bạo, ấy là lẽ công bình Thiêng liêng Tạo Hóa.

Hết phạt tới thưởng là thường lệ.

Các con thoát đặng khỏi nơi u ám là bởi đạo đức. Các con sẽ đặng trọng kỉnh cũng bởi đạo đức. Thầy bồi đắp một sự ghét bỏ các con gần trên một trăm thế kỷ. Vậy các con phải chung hiệp cùng nhau. Nam-Thổ chẳng còn phân chia nòi giống nghe à!

Thầy ban ơn cho hết thảy các con.

Thầy dặn tái cầu cho Thầy dạy người Nam.


Tái Cầu: THÁI BẠCH

Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu kêu Gồng và Niên. Gồng, Lão phong cho Hiền Hữu chức Giáo Hữu đặng phổ độ Thổ nhơn nghe à. Tuân mạng.

… Lão chớ không phải Thầy.

Niên, Lão phong cho chức Giáo Hữu, tuân mạng. Nhị vị Hiền Hữu lui ra ngoài lấy tên người Thổ chẳng kịp cầu Ðạo. Niên lui đi. Nữ phái toàn thâu.

Nam đọc sớ; hỏi ngoài còn sót sớ nhiều. Mai, đọc sớ.

Trần Văn Thàng:

Thàng lòng từ bớt phép tinh ma,
Trời Phật không thông với lũ tà.
Khá mượn gươm Tiên bình thế tục,
Ðưa thuyền Bác Nhã khỏi võng la.

Thâu trọn hết, trừ tên Cần và Thới. Phải kêu Ðó vào.

Ðó, Biểu, Ta vẫn thấy công ngươi vừa muốn ban thưởng, lại thấy liền đó ngươi thối chí. Chừ phải sao đây? Thì cũng phải như thường vậy, Lão hạ bút.

Tường, xuống một bực phong làm Giáo Hữu phái Ngọc. Ðó cũng vậy, phong làm Giáo Hữu phái Thượng. Khá gắng công hành Ðạo mà thâu hồi chánh sắc mình. Bằng sơ thất Lão trục xuất nghe à!