79. Ngày 09-02-1927 (âl. 08-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy ” Ðạo đã lập thành, vậy cây cờ chơn chánh đã vững gốc…”.

Mercredi 9 Février1927 (Mùng 8-1-Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Mầng chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Ðại hỉ! Ðại hỉ!

Lão đã nói, Ðạo đã lập thành, vậy cây cờ chơn chánh đã vững gốc đặng làm biểu hiệu cho cả chúng sanh dòm lấy đó mà đến nơi Bạch Ngọc Kinh. Nghĩ mà mừng, mà hễ mừng thì lại càng thêm giận lẫn vào trong. Nhưng nhiều vị Ðạo Hữu chỉ lãnh chức mà chơi chứ chưa hề hành Ðạo.

Ngọc Trang Thanh, Hiền Hữu đã chán chường mắt thấy một nơi tội lỗi là nội thành Chợ Lớn, Sài Gòn, Gia Ðịnh, mà một mình Hiền Hữu hết lòng hành Ðạo độ rỗi chưa ắt trọn cả chúng sanh nơi đó cho đặng.

Hiền Hữu rất nên vô phước.

Thượng Trung Nhựt, Lão đã nói, mà Thầy cũng đã nói trước rằng: Khi thành Ðạo, nghĩa là khi Tân Luật phát hành thì trong hàng Môn Ðệ may lắm còn lại nửa phần. Trong đám Thiên Phong nhiều kẻ e còn bị trục xuất thay. Thầy vì lòng từ bi can gián Lão, bằng chẳng Lão đã dụng hình phạt mà răn những kẻ giả dối ấy. Và nay là ngày Vía của Chí Tôn, nhiều kẻ cầu Ðạo không đáng thâu nạp, nhưng mà Từ Bi biểu Lão ân xá, nên toàn thâu không đuổi ai hết.

Ban phước cho cả chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội.

Chư Ðạo Muội khá hội đủ ngày nạp Luật, đặng Lão ban Thiên phục. Ðường Thị bị trục xuất.