80. Ngày 10-02-1927 (âl. 09-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Jeudi 10 Février 1927 (Mùng 9-1-Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Thiên Phong bình thân.

Tường, dặn chư Sơn thủ trai nghe, đặng tháng ba Ðại hội thọ phong. Toàn thâu Nam, Nữ.