81. Ngày 11-02-1927 (âl. 10-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch dạy đạo.

Vendredi 11 Février 1927 (Mùng 10-1-Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Thổ nhơn Nam, Nữ … nhập nội. Chư Ðạo Hữu bình thân.

Tường, nói lại tiếng Thổ chư Ái Hữu từ đây đặng nơi tay một quyền hành trọng hậu là điều đình trọn phái Thái.

Khá thủ trai đặng thọ phong nghe.