82. Ngày 15-02-1927 (âl. 14-01-Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn Phong Thánh Chức Sắc Nữ phái kỳ nhứt.

Cơ Phong Thánh ngày 14 tháng Giêng năm Ðinh Mão,
Chùa Gò Kén, Tây Ninh (Dl 15 Février 1927).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy là cốt để ban thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu, từ tạo Thiên lập Ðịa chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 nầy đặng vậy. Cốt để ban thưởng cho các con, thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao? Ôi, mà hại thay! Thảm thay! Ðau đớn thay!

Hòn ngọc đẹp đẽ quí báu dường nầy, Thầy đến cho các con; các con lại học kiêu căng trề nhún. Thầy đã chán mắt thấy phái Nữ hành Ðạo thế nào. Biết bao phen Thầy buồn, mà buồn rồi lại giận. Muốn chẳng lập Nữ phái mà làm gì, nhưng trai hay gái cũng đồng con, Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ. Thầy lại thương con nên lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại phẩm cũ. Bởi một lời đã hứa với Quan Âm, Thầy mới nhứt định dành phần công quả ấy cho con. Con ôi! Thầy thấy con đau thảm bấy nhiêu, một phen lầm lỗi lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm.

Con coi đó mà coi, Thầy thương con là bao nhiêu. Thầy giữ phái Nữ lại cũng vì con. Thầy kêu nó không đến. Thầy dạy nó không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng đành.

Con là chị, Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ Ðộ chỉ vụ một chữ Hòa; con liệu đứa nên dùng đẹp lòng con kêu tên cho Thầy phán đoán. Trung, con giúp em nghe.

Thăng.

Xin phép dẫn giải:

Hồi mở Ðạo, chư vị Nữ phái Sài Gòn chưa hiểu Ðạo cho lắm, cũng vì có bổn phận tề gia nội trợ nên hành sự Ðạo bê trễ, vắng mặt mấy kỳ Ðàn nên bị Thầy quở.

Bài Thánh giáo trước đây, Ðức Chí Tôn nói với Bà Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh. Do bài Trường Thiên của Ðức Phật Bà cho biết chơn linh Bà Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh.

Chơn linh Bà Nữ Ðầu Sư là Bà Long Nữ, hầu Phật Bà Quan Âm Bồ Tát. Lúc Bà Long Nữ tình nguyện lãnh lịnh nơi Ngọc Hư Cung xuống thế độ Nữ phái, Bà Long Nữ hứa với Phật Bà nên Thầy mới nhứt định dành phần công quả lại cho Bà Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh.

Xin xem kỹ câu văn Thầy nói: “Một phen lầm lỗi, lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm”, nghĩa là Thầy định lập Tam Kỳ Phổ Ðộ mười ngàn năm nay, không vì sự lỗi của Nữ phái mà bỏ cho đành. Nhận xét lòng bác ái Thầy vô tận, vô biên; Thầy quở mà Thầy thương, rồi lại ban thưởng nữa; nên Thầy kêu Bà Nữ Ðầu Sư lập Thông qui kêu Nữ phái cho Thầy chấm phong.

Tóm lại, nhờ Bà Nữ Ðầu Sư tất cả Nữ phái có hầu Ðàn đêm 14 tháng Giêng năm Ðinh Mão (15 Février 1927) đặng thọ phẩm tước hết.

Người giải

Nữ Giáo Sư Hương Hiếu
(Ký tên)

Phò loan: ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
Hộ Pháp -Thượng Phẩm. (Ðệ Nhị Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Thánh danh chư Chức Sắc Nữ phái kể tên dưới đây thọ Thiên Ân ngày 14 tháng Giêng năm Ðinh Mão (15-2-1927), chùa Gò Kén, cơ Phong Thánh kỳ nhứt.

Phối Sư:

 1. Phối Sư: Lâm Hương Thanh – Vũng Liêm.
 2. Phối Sư: Lê Thị Ngân, Cô Sáu Minh Ðường (Hạnh Thông Tây), đệ tử ông Ðạo Quang.

Giáo Sư:

 1. Giáo Sư: Bùi Thị Giàu (c) Bà Phủ Tương.
 2. Giáo Sư: Trịnh Hương Huệ (c) Bà Thân Ðức Cao Thượng Phẩm.
 3. Giáo Sư: Nguyễn Hương Hiếu, bạn Ðức Cao Thượng Phẩm.
 4. Giáo Sư: Ðãi Hương Huệ (c) bạn Ðức Quyền Giáo Tông.
 5. Giáo Sư: Lê Thị Lộc, cô của Phủ Tương.
 6. Giáo Sư: Huỳnh Thị Hồ, con gái Bà Nữ Ðầu Sư.
 7. Giáo Sư: Huỳnh Khiếu Chênh, ở Chợ Cầu.
 8. Giáo Sư: Ðào Thị Bốn, ở Chợ Cầu, Long Khánh (Tây Ninh).

Giáo Hữu:

 1. Giáo Hữu: Tống Thị Cẩm (c) Bà Kinh Hối, Sa Ðéc.
 2. Giáo Hữu: Trần Thị Chọn (c) Bà Ðốc Dương, bà thân B. Thế.
 3. Giáo Hữu: Trịnh Thị Thị (c) Bà Ðại Hương Cả (Tây Ninh).
 4. Giáo Hữu: Trần Thị Lựu (c) cô Ba Mỹ Ngọc.
 5. Giáo Hữu: Lê Thị Xiềm.
 6. Giáo Hữu: Phạm Thị Thôi, bạn Ba Sanh.
 7. Giáo Hữu: Lê Thị Ngân.
 8. Giáo Hữu: Lương Thị Thể.
 9. Giáo Hữu: Hà Thị Tỵ, Bà Hội Ðồng Lâm (Vũng Liêm).
 10. Giáo Hữu: Nguyễn Thị Hương, bạn Ðức Lưu Thương.
 11. Giáo Hữu: Trần Thị Bường.
 12. Giáo Hữu: Nguyễn Thị Ân.
 13. Giáo Hữu: Phan Thị Tám (c).
 14. Giáo Hữu: Nguyễn Thị Nhiều, bạn Ðức Hộ Pháp.
 15. Giáo Hữu: Nguyễn Thị Nhuần.
 16. Giáo Hữu: Ðặng Thị Ngân.
 17. Giáo Hữu: Trương Thị Tròn, bạn Ông Tạ.
 18. Giáo Hữu: Thái Thị Kiều, Bà Trương Ngọc Diêu.
 19. Giáo Hữu: Cao Thị Thê (c).
 20. Giáo Hữu: Nguyễn Thị Lang (c).
 21. Giáo Hữu: Tô Thị Ðến.
 22. Giáo Hữu: Nguyễn Thị Huyền, con ông Chưởng Pháp Tương.
 23. Giáo Hữu: Huỳnh Thị Hảo (c).
 24. Giáo Hữu: Nguyễn Thị Gần.
 25. Giáo Hữu: Phan Thị Dựa (c).
 26. Giáo Hữu: Phan Thị Ðẹp.
 27. Giáo Hữu: Trương Thị Màu.
 28. Giáo Hữu: Lâm Thị Tiếng (c), con ông Cả Bính.

Lễ Sanh:

 1. Lễ Sanh: Phạm Thị Nở.
 2. Lễ Sanh: Trương Thị Quý.
 3. Lễ Sanh: Lê Thị Út (lên Giáo Hữu).
 4. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Thơm, bạn ông Tiếp Thế.
 5. Lễ Sanh: Ðặng Thị Nẳm.
 6. Lễ Sanh: Trần Thị Thành.
 7. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Săng.
 8. Lễ Sanh: Ðặng Thị Nuôi.
 9. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Sang.
 10. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Sô.
 11. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Ðể.
 12. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Tư.
 13. Lễ Sanh: Trần Thị Bùng.
 14. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Tâm.
 15. Lễ Sanh: Hiểu Thị Lâm.
 16. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Sanh, bạn ông Hiến Pháp.
 17. Lễ Sanh: Lý Thị Kiều.
 18. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Ký.
 19. Lễ Sanh: Ðoàn Thị Sửu.
 20. Lễ Sanh: Võ Thị Tước, bà thân cô Hai Huyền.
 21. Lễ Sanh: Phạm Thị Khanh.
 22. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Kiều.
 23. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Hội.
 24. Lễ Sanh: Lâm Thị Hầu.
 25. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Hòa.
 26. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Nhiều.
 27. Lễ Sanh: Lê Thị Son.
 28. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Thanh, cô Ba Thanh.
 29. Lễ Sanh: Hồ Thị Ðiệp.
 30. Lễ Sanh: Lê Thị Chô.
 31. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Lại.
 32. Lễ Sanh: Dương Thị Ngại.
 33. Lễ Sanh: Mai Thị Luật.
 34. Lễ Sanh: Phạm Thị Màu.
 35. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Khá.
 36. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Ngân.
 37. Lễ Sanh: Phạm Thị Trà.
 38. Lễ Sanh: Dương Thị Kiếm (sau thăng Giáo Sư hàm).
 39. Lễ Sanh: Trịnh Thị Ðiều.
 40. Lễ Sanh: Trà Thị Cam (Thạnh Ðức Tây).
 41. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Hóa.
 42. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Ngọt.
 43. Lễ Sanh: Dương Thị Nhi.
 44. Lễ Sanh: Phạm Thị Tớ.
 45. Lễ Sanh: Phạm Thị Thê.
 46. Lễ Sanh: Lý Thị Ðọt.
 47. Lễ Sanh: Phan Thị Hơn.
 48. Lễ Sanh: Ngô Thị Nho (sau thăng Giáo Hữu).
 49. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Mẹo.
 50. Lễ Sanh: Lại Thị Liền.
 51. Lễ Sanh: Phan Thị Gần.
 52. Lễ Sanh: Nguyễn Thị Khánh.
 53. Lễ Sanh: Ngô Thị Chuộng.
 54. Lễ Sanh: Bùi Thị Tho.
 55. Lễ Sanh: Bùi Thị Dung.
 56. Lễ Sanh: Trần Thị Nhuộm (c).

Lâm Thị Ái Nữ, con và Ðạo Minh lên chức Phối Sư. Con nói lại với Nữ Thánh rằng: Thầy ban ơn cho chúng nó.

Cả Hội Thánh Nam phái tung hô mừng lớn rằng: “Vinh diệu thay cho cả Nữ phái”.

Thầy ban ơn cho các con.


Giải nghĩa: Ðức Chí Tôn giáng kêu Ðầu Sư Nữ phái tên là Lâm Thị Ái Nữ, Ðạo Minh là cô Sáu ở Minh Ðường.