83. Giải rõ về việc Chí Tôn dạy cất Tòa Thánh.

GIẢI RÕ VỀ VIỆC CHÍ TÔN DẠY CẤT TÒA THÁNH:

Kể từ ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần (1926) tới Rằm tháng Giêng năm Ðinh Mão (1927) là đúng kỳ hứa mượn chùa Từ Lâm Tự (Gò Kén) ba tháng, nên Chí Tôn dạy Hội Thánh trả chùa nầy lại cho cụ Hòa Thượng Giác Hải, rồi dạy đi kiếm đất mua đặng có nơi có chỗ sẵn sàng, rồi mới dọn qua đất mới mua.

Ngày đi chọn kiếm mua đất, tôi thấy rõ là Hội Thánh Hiệp Thiên Ðài và Cửu Trùng Ðài ngồi hai xe hơi, thì Ðức Hộ Pháp, Ðức Cao Thượng Phẩm, Anh Cả Thượng Ðầu Sư Thượng Trung Nhựt, và anh Thái Thơ Thanh, anh Thượng Tương Thanh, anh Ngọc Trang Thanh, với vài vị Chức Sắc Cửu Trùng Ðài.

Mua được đất rồi, thì Hội Thánh định ngày 13 tháng 2 Ðinh Mão (1927) dời chùa, thỉnh chư Phật dọn về đất mới mua, nay gọi là Thánh Ðịa.

Xin quí vị xem tiếp Thánh giáo ngày 19 tháng 2 năm 1927, cả thảy 8 trương, Thầy và Ðức Lý Giáo Tông giáng cơ dạy tạo tác một ngôi chùa Tòa Thánh tạm, mà lại có dạy Ðạo nhiều bài triết lý cao siêu huyền diệu. Trong 8 trương nầy và xin xem tiếp Thánh giáo ở mấy trương sau nối theo có bài Ðức Lý tái thủ quyền hành, bài Ngũ Giới Cấm và bài Châu Tri số 1.

Tôi không sắp đủ số được, bởi vì mối ăn lạc mất hết, chỉ còn có bấy nhiêu đây mà thôi là kể có 4 năm từ: 1926 -1927 – 1928 – 1929.

Tòa Thánh, ngày 15 tháng 7 năm Tân Sửu (Octobre 1961).

Nữ Chánh Phối Sư
(Ký tên)
HƯƠNG HIẾU