86. Ngày 21-02-1927 (âl. 21-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch dạy đạo và tìm đất cất Tòa Thánh.

Chùa Gò Kén, 21 Février 1927 (21-01-Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Thượng Trung Nhựt, Thái Thơ Thanh,

Cười … Nhị vị Hiền Hữu muốn cho Ðạo phải mang tiếng rằng: Trốn lánh hay sao mà tính dời Tòa Thánh xa dữ vậy hử? Tỷ như Lão muốn lập Tòa Thánh gần bên Thành binh chư Hiền Hữu tưởng sao?

Trung bạch có hai làng cúng đất.

Mua thì đặng khó gì? Một nơi chí Thánh trước mà chư Hiền Hữu chẳng biết xem, ấy cũng còn hai phần phàm.

Thái Thơ Thanh, Lão cậy Hiền Hữu một phen nữa, mai nầy đi lên đường trên gọi là đường Giây Thép, nhắm địa thế dài theo cho tới ngã Ao Hồ coi Hiền Hữu thấy đặng chăng cho biết. Lão đã nói rằng: Mỗi sự chi chi đều bày trước mắt nhơn sanh hết, chư Hiền Hữu đừng sợ ai hết; hễ sợ thì chối quyền Thiêng Liêng của Chí Tôn thì là còn gì Ðạo, nghe à.

Trung, Thơ bạch không có lòng nhác sợ.

Có một đôi kẻ nhác sợ chớ há? Cười… Không phải Hiền Hữu chớ nhiều kẻ tưởng vậy.

Tưởng tốt hơn là đóng mỗi Thánh Thất một cái thùng tại giữa có một lỗ bỏ tiền, tùy hỉ ai cúng bao nhiêu bỏ bao thơ để tên họ ném vào đó, một lần đếm tiền thì đem nơi nào đừng ai dòm ngó, ba vị Ðạo Hữu làm chứng thâu nạp,… cười… với đời phải vậy, chớ chi Hiền Hữu bớt phàm thì người chứng rất coi vô ích mà lại thêm thẹn nữa. Lão đây, Chí Tôn kia ai dám tham lam phòng ngại. Thái Thơ Thanh khá làm như Lão dạy. Tủ đóng lớn lớn một chút bỏ giấy bạc mà thôi, chìa khóa Hiền Hữu giữ. Như đầy Hiền Hữu ôm đem về mở ra tính mỗi người bao nhiêu theo tên họ trong bao thơ đó mà đem vào sổ nghe à.