88. Ngày 28-02-1927 (âl. 27-01-Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch dạy vẽ bàn đồ Tòa Thánh.

Chùa Gò Kén, 28 Février 1927 (27-01-Ðinh Mão).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,

Bình thân Bính Thanh.

Hình Phật Thích Ca trước Hiệp Thiên Ðài đó phải làm thế nào cho đừng hư gãy, vì Chí Tôn đã trấn Thần chính nơi tay Người nghe.

Quả Càn Khôn cũng vậy, khi tháo ra rồi ráp lại như vậy. Khi tháo ra phải cầu Lão đưa Thần một đổi, rồi mới đặt tay người vào nghe à.

Dặn đến Thánh Thất mới phải cầu Chí Tôn trấn Thần lại nữa. Thánh Thất tạm phải cất ngay miếng đất trống, còn Hiệp Thiên Ðài tạm phải cất trước Thánh Thất tạm. Ðạo Hữu lại phải khai phá đám rừng trước miếng đất ấy. Như vậy ngay trung tim rừng cách miếng đất trống chừng 3 thước rưỡi đóng một cây nọc đo Hiệp Thiên Ðài như vầy:

Ngoài Bàu Cà Na đo chừng 30 thước đóng một cây nọc, ấy là khuôn viên Tòa Thánh. Lão lại dặn từ cây nọc bên phía miếng đất phải đo vô Bàu Cà Na 27 thước Lang Sa nghe à! Tư vuông 27 thước, mỗi góc của Bát Quái Ðài, nghĩa là hình nhà tròn có 8 nóc, cao từ đất lên thềm 9 thước Lang Sa, làm 8 nóc rộng bao nhiêu tùy ý.Trên Ðiện Bát Quái Ðài bề cao 9 mét, hình nóc tròn mô lên chỉ tám nóc cho phân minh. Trên đầu Ðài phải để cây đèn xanh. Kế nữa là Chánh Ðiện bề dài 81 mét, bề ngang 27 mét. Lão phải vẽ mới đặng. Kế nữa Hiệp Thiên Ðài tư vuông hai từng, mỗi từng 9 mét. Hai bên Hiệp Thiên Ðài, bên mặt thì có “Lôi Âm Cổ Ðài”, bên tả thì có “Bạch Ngọc Chung Ðài”. Lão phải vẽ mới đặng.

Hộ Pháp, Thượng Phẩm, nội trưa nầy phải cắm một cây viết vào đầu cơ, lấy một miếng giấy lớn vào Ðiện phò loan cho Lão vẽ.

Bính Thanh phải có mặt, còn kỳ dư không cho ai vào Ðiện hết nghe à!

Phải mua khoảnh đất Bàu Cà Na làm Ðộng Ðình Hồ, nghe à!

Thăng.