89. Năm1927 (âl. Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn dạy đạo và cất Tòa Thánh.

Chùa Gò Kén, năm Ðinh Mão.

THẦY

Các con…. Cười.

Các con ít nữa cũng phải chịu nạn như Thầy vậy mới làm con cái Thầy chớ. Thầy biết vì vậy mà lòng Thầy lại yêu mến các con thêm nữa. Các con yêu mến Thầy, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật nơi Bạch Ngọc Kinh đều vui mừng tung hô danh Ðạo Thầy. Cả chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều để mắt xem các con đua nhau trên đường Ðạo. Các con liệu lấy mà giữ mình. Thầy để một lời nầy cho các con yên dạ, dầu cho ai có quyền phép tiêu diệt Càn Khôn đi nữa cũng khó ngăn đặng Ðạo Thầy. Như ai buộc các con đóng cửa chùa thì cứ tuân mạng, đợi chừng nào các sắc con cái Thầy đến mở cửa sẽ hay.

Thơ, Thái Bạch muốn lập Thánh Thất coi cho tốt đẹp, chẳng tưởng sự khó nhọc các con, Thầy chẳng đành, thoảng như tốn kém nhiều các con coi theo họa đồ tính làm theo thước mộc nghe à!

Tắc, con vẽ trúng, nhưng con Long Mã làm sao thêm cho ba ngọn đèn bằng nhau.

Thơ, con khá chịu cực nhọc với Ðạo một phen, liệu lượng thế nào Thầy giáng Tâm dạy dỗ nghe à.

Các con lo làm, có Thái Bạch xem sóc. Các con nhớ rằng danh Ðạo do nơi Tòa Thánh, làm thế nào danh các con cùng Vạn Quốc thì làm.

Thầy ban ơn cho các con.


Phụ ghi: thoảng như theo chúng tôi nghỉ có thể là thảng như .