90. Ngày 03-03-1927 (âl. 02-02-Ðinh Mão): Ðức Chí Tôn dạy đạo.

Thánh Thất Tần Kim, 3 Mars 1927 (2-2-Ðinh Mão).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Ðại hỉ, đại hỉ chư Môn Ðệ. Hỉ chư Nhu Nam, Nữ.

Thầy thấy mấy con Thầy cũng đau lòng cho đó. Các con ví như gà lứa lạc bầy chiu chít vì nỗi diều bay khắp cả trên không mà hăm he muốn vớt bầy gà không mẹ. Song, các con cũng để một lòng, một dạ với Thầy mà hành Ðạo. Thầy đã nói rằng: Hễ Ðạo cao bấy nhiêu thì cái khổ nạn các con bấy nhiêu. Than ôi! Phận các con phàm đến đổi, nên Thầy muốn để các con lo một mớ, Thầy một mớ; có phần các con, có phần của Thầy hiệp lại mới thấu đáo đặng.

Các con chớ buồn cũng chẳng nên than thân tủi phận (Chúng sanh xin cầu Ðạo).

Chúng sanh rất nên trễ nải, vì số vô phần đến ngày nay là ngày cuối cùng mới rõ Ðạo cao giá trọng là thế nào? Thầy còn tủi cho các con. Vậy các con muốn cho chúng sanh cầu Ðạo thì Thầy cho phép.