92. Năm 1927 (âl. Ðinh Mão): Ðức Thái Bạch dạy đạo và cất Tòa Thánh.

Chùa Gò Kén, năm Ðinh Mão.

(Dạy cất Tòa Thánh)

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu…. Cười….

Bấy lâu nay nó cũng làm cách nầy thế kia đặng ngăn cản Ðạo vẫn cũng truyền bá hoài, ai dám làm chi Hiền Hữu phòng ngại. Cũng vì sự trễ nải của Thượng Trung Nhựt mà Hội Thánh nhiều phen bị khảo. Chiều nay đừng giảng Ðạo, đừng cầu cơ, còn ai đến cầu Ðạo thì cứ lấy tên cho nhập môn coi ai làm chi đặng cho biết.

Cười…. Họa đồ của Lão, Chí Tôn chê và trách rằng: Hao phí vô nền nặng lắm. Chí Tôn sửa lại mỗi cấp ba tấc Tây mà thôi. Dưới đất 5 tấc, chín cấp ba tấc là 2m70, cộng là 3m20. Còn 10 mét thì chí đầu trong nền Bát Quái Ðài. Trên đầu song chí nóc 13 thước mới khỏi mưa nước đọng mà phải mục. Nóc của Ðại Ðiện và Hiệp Thiên Ðài cũng y như mực vậy. Phải làm plafond hai đài chuông, trống cao hơn nóc Hiệp Thiên Ðài 6 thước.

  1. Ðèn xanh ngay giữa Ðại Ðiện làm hình Long Mã phụ Ðồ.
  2. Ðiện Bát Quái Ðài để cây đèn vàng ngay nóc.
  3. Hiệp Thiên Ðài để cây đèn đỏ.

Thăng.