93. Ngày 06-01-1926 (âl. 22-11-Ất Sửu): Ðức Chí Tôn & Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn dạy đạo.

Jeudi, 6 Janvier 1926 (Vĩnh Nguyên Tự).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Môn Ðệ. Lịch, ngã nhậm ngôn. Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn nhập cơ Lê Văn Tiểng.


NHƯ Ý ÐẠO THOÀN CHƠN NHƠN GIÁNG CƠ

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, Chúng Ðẳng thính ngã.

Ðạo bất vi tế hưởng vi hiểu ngã, ngã thị bất sanh bất tri Thiên lý, hành Ðạo vô công, nhi Ngọc Ðế ái chư quần sanh như phụ ái tử. Ngã vấn hà tất vĩ vi công quả hồ. Nhứt nhơn biến nhị, nhị biến thập, thập biến bá, bá biến vạn, vạn biến hằng hà sa số nhơn sanh. Nhơn sanh nhứt nhứt hữu chơn thần. Chơn thần thị Thiên. Thiên giả hà tại. Thiên giả tại tâm, đắc nhân tâm tất đắc Thiên ý…. Tri hề….

Ðạo dĩ khai thời kỳ bế môn tụng niệm vi văn, Cửu thập nhị nguyên nhân, kim triêu đọa lạc tại thế bất thoát mê đồ, bất tri chơn Ðạo, đẳng chúng bất độ hà thế thành Ðạo hồ.

Vật dĩ cựu luật vi căn bổn, hội đắc Tam Kỳ Phổ Ðộ nhứt thiết chúng sanh hữu căn hữu kiếp đắc kỳ qui vị. Vật dĩ trí tri căn văn chương khả dĩ từ bi bác ái ngộ kiếp đắc qui Phật vị.

Ngã vấn cổ ngữ hữu ngôn, Thiên tâm vô ngữ luật tại trị thế, nhơn nhơn bất tu bất thành Ðạo, tu giả hà vi tu giả độ nhơn, độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ, thị chi hiếu giả, ngã thường giáng cơ tại thử.

Khả tái cầu giáo Ðạo.