94. Ngày 21-07-1926 (âl. 12-06-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy “Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cải lý Thiên Ðiều…”.

Phò Loan: Hộ Pháp – Thượng Phẩm.

Sài Gòn, ngày 12 tháng 6 Bính Dần (1926).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Chư Nhu, chư Tín Nữ khá nghe.

Nếu cả thế gian nầy biết tu, thì thế gian có lẽ cải lý Thiên Ðiều mà làm cho tiêu tai tiêu nạn đặng, huống lựa là mỗi cá nhân biết tu thì là Thiên Ðình cầm bộ Nam Tào cũng chẳng ích chi. Tu là chi? Tu là trau giồi tánh đức cho nên hiền, thuận theo ý Trời đã định trước. Nếu thế gian dữ thì thế nào đặng bảo toàn, còn mong mỏi gì đặng bền vững…. Ðã bị tội cùng Thiên Ðình thì bị hình phạt. Tu không nơi kiếp sống nầy, nếu không biết tu buổi chung qui đắc tội nơi Thiên Ðình thì không chi tránh khỏi. Cái phẩm vị Tiên Phật để thưởng kẻ lành cho đáng. Cái phẩm vị ấy chưa phải của để treo tham của thế gian phòng ai toan đạt đặng.

Tuy luật lệ siêu phàm nhập Thánh thì vậy mặc dầu, chớ cũng do cơ thưởng phạt của Thiên Ðình mới đoạt phẩm vị ấy đặng. Của vô vi chưa chắc ai muốn lấy thì lấy tùy ý, cười…. Nếu làm Tiên Phật đặng dễ dàng dường ấy thì cả thế gian miễn có học chút ít thì đã đặng làm Tiên Phật rồi thì luân hồi đâu có phòng sanh sanh tử tử.

Kinh điển giúp đời siêu phàm nhập Thánh chẳng khác chi đũa ăn cơm, chẳng có nó kẻ có cơm bốc tay ăn cũng đặng. Con coi kinh điển lại rồi thử nghịch lại lẽ công bình thiêng liêng mà suy gẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau Thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuông bờ lướt bụi đi quanh kiếm quất nghe à!

Thăng.