95. Ngày 17-09-1926 (âl. 11-08-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy cách làm quả Càn Khôn và bảy cái ngai của Giáo Tông, Chưởng Pháp, Ðầu Sư.

Mercredi 17-09-1926 (âl. 11-08-Bính Dần)

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Kiệt, con phải giúp Thơ trong việc lập Thánh Thất. Thầy giao cho con phải săn sóc, mướn thợ làm bảy cái ngai; một cái trọng hơn cho Giáo Tông, ba cái cho ba vị Chưởng Pháp, ba cái cho ba vị Ðầu Sư. Nhứt là cái ngai của Giáo Tông phải làm cho kỹ, chạm trổ Tứ Linh, nhưng chỗ hai tay dựa phải chạm hai con Rồng. Còn mấy cái của Chưởng Pháp chạm hai con Phụng; mấy cái của Ðầu Sư chạm hai con Lân… nghe à.

Bính, Thầy giao cho con lo một trái Càn Khôn; con hiểu nghĩa gì không? Cười… Một trái như trái đất tròn quay hiểu không? Bề kính tâm ba thước ba tấc (3m30) nghe con; lớn quá mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời. Cung Bắc Ðẩu và Tinh Tú phải vẽ lên trên Càn Khôn ấy. Thầy kể Tam thập lục Thiên và Tứ Ðại Bộ Châu ở không không trên không khí tức là không phải Tinh Tú. Còn lại Thất Thập Nhị Ðịa và Tam Thiên Thế Giới thì đều là Tinh Tú. Tính lại ba ngàn bảy mươi hai (3072) ngôi sao, con phải biểu vẽ lên đó cho đủ. Con giở sách Thiên Văn Tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc Ðẩu cho rõ ràng, trên vì sao Bắc Ðẩu vẽ Con Mắt Thầy hiểu chăng? Ðáng lẽ Trái ấy phải làm bằng chai đút trong một ngọn đèn cho nó thường sáng. Ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giới đó. Nhưng mà làm chẳng kịp thì con tùy tiện làm thế nào cho kịp Ðại Hội nghe à!…

Thơ! nghe dạy, Thầy giao trọn quyền cho con lo liệu. Con phải nhớ khi Bính đem trái Càn khôn ấy về, con làm một cái cốt xây, để trái ấy lên Ðại Ðiện, nhớ day Con Mắt ra ngoài, rồi con lại lên tượng Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng Tử mà để dựa dưới. Kế ba vị ấy thì là Quan Thế Âm, Thái Bạch, Quan Thánh Ðế, kế nữa ngay dưới Lý Bạch thì là Jésus De Nazareth. Kế Jésus thì là Khương Tử Nha. Còn chư Phật, chư Tiên, Thánh, Thần đã lên cốt thì để dài theo dưới hiểu không con?