98. Ngày 04-08-1926 (âl. 27-06-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy “… các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt… chớ vô vi chẳng thể nào diệt đặng.”

Mercredi, 04 Aôut, 1926 (27-6-Bính Dần).

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Môn Ðệ.

Thầy muốn cho các con hội hiệp đặng nghe dạy, Thơ nghe. Ðạo Minh nghe nữa.

Thời kỳ mạt kiếp này khiến mới có Tam Kỳ Phổ Ðộ, các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt.

Thầy đến chuyển Ðạo, lập lại vô vi, các con coi thử bên nào chánh lý. Hữu hình phải bị diệt đặng chớ vô vi chẳng thể nào diệt đặng.

Thơ, Thầy đã khiến con đi Ðế Thiên, Ðế Thích đặng xem cho tạng mặt hữu hình. Nội thế gian nầy ngày nay ai cũng nhìn nhận cho là tối đại, mà con đã thấy nó bền vững đặng chăng? Lòng đạo đức con Thầy thấy rõ, nhưng thời kỳ giả dối đã qua, thời kỳ chơn thật đến, Thầy không muốn cho con hao tài tốn của mà gìn giữ sự giả dối.

Chẳng cần con lo lập Thánh Thất của Thầy và sùng tu Phật tượng chi hết, con hiểu bổn nguyên háo sanh là bổn nguyên Thánh chất Thầy.

Thầy khuyên con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi, phần hồn về Thầy. Con có biết sự chơn thật nơi nào mà phải khổ thân lo lắng. Con có phận sự rất lớn, Thánh danh con cũng lớn. Thầy dặn con nhứt nhứt phải do mạng lịnh Thầy mà thôi. Con phải lập cho thành một nền tư bổn, chung lo cùng Môn Ðệ Thầy, hằng ngày góp nhóp tùy sức mỗi đứa lo lập:

  • Một sở trường học.
  • Một sở dưỡng lão ấu,
  • và một nơi Tịnh Thất.

Còn chùa chiền thì ngày sau e cho con không đủ sức cai quản cho hết, ấy vậy đừng lo lắng đến nữa. Nghe và tuân theo. Con phải đi công quả với Trung mà độ rỗi nhơn sanh.

Con có thể cho mấy đứa nhỏ một thế vì phương tiện đi truyền Ðạo thì lo chung với nhau mà định liệu.

Con khá nghe theo lời Thầy.