99. Năm 1926 (âl. tháng 8-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy “… Tà quyền… đã dùng danh Cao Ðài trước Thầy mà lập Tả Ðạo Bàng Môn… nhưng có một điều là nó không dám ngự nơi Ngai Thầy…”.

Sàigòn, tháng 8 năm Bính Dần (1926).

THẦY

Các con,

Vẫn từ Ðại Ðạo bế lại, chánh truyền đều vào một tay Chúa Quỉ. Khi Ngọc Hư Cung và Lôi Âm Tự lập pháp Tam Kỳ Phổ Ðộ, Chúa Quỉ biết cơ mầu nhiệm ấy, và hiểu rõ rằng: Tà quyền đã dứt, nên trước khi Thầy chưa đến thì nó đã hiểu rằng: Bề nào Thầy cũng phải chiếu y Thánh ý, Tam Giáo qui nhứt mà dùng danh Cao Ðài Tiên Ông Ðại Bồ Tát Ma Ha Tát, nên đã dùng Cao Ðài trước Thầy mà lập Tả Ðạo Bàng Môn. Thầy hỏi các con vậy chớ Tà Quái nhận tên ấy là chủ ý gì?

Tại làm cho rẻ rúng danh ấy để cho các con nghi ngờ mà xa lánh Thánh giáo như Ðàn Cái Khế vậy; nhưng có một điều là nó không dám ngự nơi Ngai Thầy, tiện dùng là một vị Tiên Ông mà thôi.

Vậy các con khi nghe nói Cao Ðài nơi nầy, Cao Ðài nơi kia, đừng vội tin mà lầm mưu Tà mị. Các con nghe và tuân theo.