Ðàn tại An Hóa 22-1-27- Thánh-giáo dạy toàn nam, nữ cầu đạo và cho một bài thi chung

Ðàn tại An Hóa 22-1-27
19 tháng 12 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Hỉ chư Môn Ðệ, hỉ các đẳng nhơn-sanh.

Xứ nầy mới tiếp Thầy lần đầu nên có nhiều đứa còn để lòng nghi hoặc.

Các con cùng Thầy vì lòng bác ái, chẳng nài khó nhọc đến truyền Chánh-Ðạo; mặc tình những đứa vô lương, các con cứ một đường đi tới; sự phải sự quấy sau nầy chúng nó sẽ rõ. Vậy Thầy sẽ vui lòng cùng các con mà toàn thâu Nam Nữ.

Tương, con phải nói những điều cần yếu cho chúng nó nghe. Thầy cho một bài thi chung:

Thế đại Càn-Khôn cộng nhứt thiên,
Nhơn như sa mạc tại thâm uyên.
Hạnh phùng bình thủy thân an tại
Nhược ngộ phong ba phận đảo huyền.
Kỷ tải phàm trần cam nghiệt chướng
Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên,
Thùy tri Nam địa sanh phong nhựt
Ðại-Ðạo hoằng khai thế cuộc tuyên.

Cho phái Nữ vô Thầy dậy. Chư Ái-Nữ. Thầy vi Tam-Kỳ Phổ-Ðộ chẳng phân cao thấp, sang hèn, Thầy chỉ khuyên một đều là Ðạo hạnh các con phải giữ hàng ngày cho nhầm phương pháp nhơn-đạo, tức là Tứ-Ðức đó vậy, các con hiểu à.

Nền nhơn luân của con nhà Nam-Việt chẳng lầm, mà tại các con hay nhiễm thường tình mà hư hoại, nên chi Thầy phải nhắc lại cho các con đừng lầm nữa, nghe các con!

Nam phái vào. Các con nghe cho rõ, thường ngày các con trông thấy những điều trái tai gai mắt, các con có biết vì tại sao chăng?

Như kẻ làm quan ỷ quyền ức hiếp dân lành, đứa ngu nghịch cha phản bạn, làm rối luân thường, các con có biết vì tại sao chăng?… Tại vô Ðạo…

Thầy ban ơn cho các con. Thăng.